Tarieven

Laagdrempelig en effectief

Het uurtarief voor individuele bijles en huiswerkbegeleiding is € 51,50. Bijles en huiswerkbegeleiding zijn vrijgesteld van btw.
Het tarief voor matrix-coaching  en individuele coaching is € 51,50 (excl. 21% btw).
Voor begeleiding in een groep gelden andere tarieven, afhankelijk van grootte  van de groep. Vraag er vrijblijvend naar.
Het tarief voor begeleiding van iemand die twee keer per week komt is
€ 47,50

Bovendien:
De L van De PLEC is de L van Laagdrempelig. Een intake is daarom altijd gratis; er is zodoende nooit een financiële drempel voor een kennismaking.
De E van De PLEC is de E van Effectief.
De begeleiding heeft het grootste effect, wanneer bij de start zoveel mogelijk helder is. Daarom kan, om de begeleiding goed te kunnen beginnen, een gratis gesprek plaatsvinden met bijvoorbeeld de leerkracht, mentor of de intern begeleider van de school. Als de begeleiding een volwassene betreft, kan er een gesprek zijn met de leidinggevende.

Verder zijn tussenevaluaties, en de schriftelijke verslaglegging daarvan,  bij het uurtarief inbegrepen: na de start van de bijlessen of huiswerkbegeleiding na elke 10 à 12 begeleidingsuren. Bij (matrix)coaching wordt de frequentie van de tussenevaluaties bij de intake besproken. Er wordt bij zo’n evaluatie  teruggeblikt op de afgelopen periode en de doelen worden — indien gewenst — bijgesteld. Op deze manier blijft het effect voor de betrokkenen zo groot mogelijk.

Indien er behoefte is aan meer overleg dan hierboven beschreven, dan zal dit gefactureerd worden tegen een uurtarief van € 51,50.

Tenzij anders afgesproken wordt per mail gefactureerd in de eerste week volgend op de maand waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden.

De tarieven gelden voor het schooljaar 2019-2020.

De PLEC is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55897150.