Tarieven

Laagdrempelig en effectief

Het uurtarief voor individuele bijles en huiswerkbegeleiding is € 49,50. Bijles en huiswerkbegeleiding zijn vrijgesteld van btw.
Het tarief voor matrix-coaching  en individuele coaching is € 49,50 (excl. 21% btw)

Voor begeleiding in een groep gelden andere tarieven, afhankelijk van grootte en samenstelling van de groep. Dit geldt ook voor kinderen die twee keer per week komen. Voor begeleiding op lacatie wordt een vergoeding gevraagd. Neem over al deze zaken vrijblijvend contact  op.

Echter:
De L van De PLEC is de L van Laagdrempelig.
Het is belangrijk gemakkelijk in contact te kunnen komen met De PLEC. Er is hiervoor geen financiële drempel. Een intake is daarom altijd gratis en mocht er een aparte kennismaking gewenst zijn, dan zijn ook daaraan geen kosten verbonden. In zo’n gesprek wordt besloten of er een traject wordt ingezet en worden de doelen geformuleerd.
De E van De PLEC is de E van Effectief.
De begeleiding heeft het grootste effect, wanneer bij de start zoveel mogelijk helder is. Als het wenselijk is, kan daarom ook, om de begeleiding goed te kunnen beginnen, een gratis gesprek plaatsvinden met bijvoorbeeld de leerkracht, mentor of de intern begeleider van de school. Als de begeleiding een volwassene betreft, kan er een gesprek zijn met de leidinggevende.

Na elke 10 à 12 begeleidingsuren is er voor ouders / begeleiders de mogelijkheid een gratis tussenevaluatie. Er wordt dan teruggeblikt op de afgelopen periode en de doelen worden — indien gewenst — bijgesteld. Op deze manier blijft het effect voor de betrokkenen zo groot mogelijk.

Kinderen worden nauw bij het overleg betrokken. Afhankelijk van de leeftijd / hulpvraag kan het kind wel of niet bij een overleg aanwezig zijn. Ouder(s) en begeleider beslissen dit in gezamenlijk overleg.

Tenzij anders afgesproken wordt per mail gefactureerd in de eerste week volgend op de maand waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden.

De tarieven gelden voor 2018.

De PLEC is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55897150.